G Steel G Steel G Steel G Steel
Anti-Corruption Policy and Measure
(available in thai language only)


บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ (“จรรยาบรรณธุรกิจ”) ...
[อ่านต่อ..]บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองสามารถกระทำได้เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ เป็นไปตามปกติของเทศกาลและประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าที่เหมาะสม และถูกต้องตามกาลเทศะ ไม่เป็นการให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่ขัดต่อกฎหมาย โดยคำนึงถึงระเบียบหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดไว้
[อ่านต่อ..]บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดๆ หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
[อ่านต่อ..]การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้องดำเนินการในนามบริษัทด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงและไม่เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนในบุคคลใด หน่วยงานใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
[อ่านต่อ..]บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนและทันเวลาต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อย ผ่านรายงานประจำปี Website ของบริษัท และช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
[อ่านต่อ..]บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธุรกิจ จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่น ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท
[อ่านต่อ..]
จดหมายแจ้งคู่ค้า (ฉบับวันที่ 10/03/2564)ช่องทางการแจ้งเบาะแส
กรณีเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร

ช่องทางที่ 1
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
โทร. 02-634-2222 ต่อ 1241, 1242
e-mail : IA@gsteel.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ช่องทางที่ 2
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
(Human Resource and Administration Department)
โทร. 038-869-323 ต่อ 4111
e-mail : HRA@gsteel.com
ตู้รับคำร้องเรียน ที่ตั้ง : หน้าบริเวณทางเข้าของโรงงาน และ สำนักงานใหญ่
กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5151, 1559
e-mail : compliance@gsteel.com